Dự án

2026

 1. Thiết lập mức lương thỏa đáng

  2022/10/01 - 2026/09/30

 2. Xây dựng Khung khổ Quan hệ Lao động mới đảm bảo tôn trọng Tuyên bố của ILO về những Nguyên tắc và Quyền cơ bản trong Lao động (Dự án NIRF/USDOL)

  2016/10/01 - 2026/04/30

2025

 1. Chương trình Tam Giác khu vực ASEAN - Việt Nam

  2015/11/01 - 2025/10/31

  Chương trình là sự mở rộng quan hệ đối tác giữa Bộ Ngoại giao và Thương mại, Chính phủ Australia và Bộ Các vấn đề toàn cầu Canađa và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Thông qua hỗ trợ kỹ thuật và trợ giúp, Chương trình Tam giác khu vực ASEAN sẽ tăng cường sự đóng góp của lao động di cư vào tăng trưởng và phát triển ổn định và bao trùm khu vực ASEAN.

 2. Tương lai Việc làm Ngành Dệt may: Dự báo và Phát triển Kĩ năng tại Việt Nam để Thúc đẩy Việc làm Thỏa đáng và Nâng cao Năng suất Ngành

  2022/01/01 - 2025/06/30

  Dự án hỗ trợ Chính phủ, các tổ chức của người sử dụng lao động và người lao động dự báo và giải quyết các nhu cầu về kĩ năng trong tương lai trong ngành dệt may ở Việt Nam.

 3. Hỗ trợ nâng cao vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về lao động trong việc thúc đẩy đối thoại, thương lượng tập thể và hòa giải tranh chấp lao động (Dự án NIRS Canada)

  2020/03/16 - 2025/03/15

2024

 1. Thúc đẩy và Xây dựng An sinh Xã hội ở Châu Á (Việt Nam - Giai đoạn 4)

  2021/03/15 - 2024/02/28

  Dự án được xây dựng dựa trên những thành tựu đạt được của 'Dự án ILO/Nhật Bản về thúc đẩy và xây dựng an sinh xã hội ở Châu Á (giai đoạn 3): Mở rộng phạm vi bao phủ bảo hiểm xã hội ở ASEAN (2016 - 2019) cũng như các dự án hợp tác phát triển khác

2023

 1. Cải thiện tuân thủ và đối thoại trong các chuỗi cung ứng toàn cầu tại Việt Nam

  2021/06/01 - 2023/06/01

  Dự án hướng tới mục tiêu hỗ trợ các đối tác quốc gia tại Việt Nam đẩy mạnh việc tuân thủ pháp luật lao động và các đối thoại thực chất tại cấp độ doanh nghiệp cũng như cấp động ngành nhằm đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành may mặc và điện tử.

 2. Chuỗi cung ứng bền vững để phục hồi hiệu quả hơn sau đại dịch – Dự án liên quan đến ngành điện tử ở Việt Nam

  2021/01/01 - 2023/03/31

 3. Tăng cường An toàn và Sức khỏe Người Lao động trong Chuỗi Cung ứng Cà phê ở Việt Nam (Dự án VZF Việt Nam)

  2020/11/01 - 2023/02/28

2022

 1. Chương trình Hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, an sinh xã hội và việc làm (hợp phần Việt Nam) do ILO-Irish Aid tài trợ

  2016/12/01 - 2022/12/31

 2. Dư án Thương mại cho Việc làm thỏa đáng

  2019/01/01 - 2022/12/31

  Dự án hỗ trợ việc triển khai một cách hiệu quả Chương Thương mại và Phát triển bền vững của Hiệp định Thương mại Tự do EU - Việt Nam (EVFTA), góp phần vào công bằng xã hội trong thương mại toàn cầu bền vững. Đây là một phần của dự án toàn cầu, “Thương mại cho Việc làm bền vững” hỗ trợ một số quốc gia mục tiêu, bao gồm cả Việt Nam.

2021

 1. Dự án Phát triển doanh nghiệp bền vững (SCORE)

  2011/06/01 - 2021/12/31

  Dự án Phát triển doanh nghiệp bền vững (SCORE) là chương trình tư vấn và đào tạo với mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao năng lực cạnh tranh bền vững đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động.

 2. Hỗ trợ mở rộng bao phủ Bảo vệ sức khỏe xã hội khu vực Đông Nam Á

  2017/09/01 - 2021/10/31

  Mục tiêu tổng thể của dự án là hỗ trợ thêm nhiều phụ nữ và nam giới tại Lào, Myanmar và Việt Nam được tiếp cận bảo vệ sức khỏe xã hội thỏa đáng, trong khuôn khổ chung của các chiến lược quốc gia tiến tới Chăm sóc sức khỏe toàn dân (UHC) và chương trình nghị sự phát triển toàn cầu, bao gồm Chương trình điểm về Sàn An sinh xã hội của ILO.

 3. Trách nhiệm xã hội trong chuỗi cung ứng tại châu Á (Việt Nam)

  2018/06/01 - 2021/07/31

  Mục tiêu dự án là thúc đẩy các chuỗi cung ứng có trách nhiệm và đạo đức kinh doanh có trách nhiệm về mặt môi trường, việc làm bền vững và tôn trọng quyền con người.

2020

 1. Tăng cường chức năng đại diện của công đoàn và người sử dụng lao động trong khung khổ quan hệ lao động mới (Dự án NIRF/ Nhật Bản)

  2016/10/01 - 2020/12/31

  Mục tiêu của dự án là xây dựng nền tảng về pháp luật và thiết chế hiệu quả cho khung khổ quan hệ lao động mới ở Việt Nam dựa trên Tuyên bố về các Nguyên tắc và Quyền Cơ bản trong Lao động của ILO, với điểm nhấn đặc biệt vào Công ước 87 và Công ước 98, có tính đến bối cảnh cụ thể của quốc gia.

 2. Dự án Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực quốc gia Phòng ngừa và Giảm thiểu Lao động trẻ em tại Việt Nam

  2015/01/01 - 2020/06/01

  Dự án sẽ đóng góp vào công cuộc phòng chống và xoá bỏ tình trạng lao động trẻ em tại Việt Nam thông qua hỗ trợ Chương trình Quốc gia Phòng chống và Giảm thiểu Lao động Trẻ em.

 3. Khung khổ Quan hệ Lao động Mới

  2016/09/27 - 2020/03/30

2019

 1. Tăng cường việc thực hiện các mục tiêu và chỉ số SDG liên quan đến việc làm tử tế ở Việt Nam

  2017/11/01 - 2019/12/31

  Dự án “Tăng cường thực hiện các mục tiêu và chỉ số của các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) liên quan đến Việc làm tử tế ở Việt Nam” sẽ hỗ trợ việc xây dựng, thực hiện và giám sát các chỉ tiêu và chỉ số SDG liên quan đến Việc làm tử tế ở Việt Nam.

 2. Hỗ trợ xây dựng năng lực cải thiện cơ sở dữ liệu quan hệ lao động quốc gia cho việc hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng khoa học (Dự án NIRF/Canada)

  2017/03/01 - 2019/09/30

  Dự án có mục tiêu chính là giúp Chính phủ Việt Nam cùng với các đối tác xã hội đưa ra các quyết định chính sách dựa trên bằng chứng và thông tin tốt hơn thông qua cải thiện quá trình thu thập, phân tích và phổ biến dữ liệu quan hệ lao động.

 3. Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội trong khu vực ASEAN (ESSA) - Cấu phần của Việt Nam

  2016/03/01 - 2019/03/31