Xây dựng Khung khổ Quan hệ Lao động mới đảm bảo tôn trọng Tuyên bố của ILO về những Nguyên tắc và Quyền cơ bản trong Lao động (Dự án NIRF/USDOL)

Đối tác
  • Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH)
  • Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (PTMCNVN);
  • Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN);
  • Quốc hội
Đối tượng hưởng lợi
  • Các cơ quan xây dựng chính sách và pháp luật lao động và quản lý lao động
  • Các tổ chức đại diện của người lao động và người sử dụng lao động

Thông tin chung về Dự án

Là một quốc gia thành viên của ILO, Việt Nam cam kết tôn trọng và thúc đẩy các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động được nêu ra trong Tuyên bố của ILO năm 1998 về những Nguyên tắc và Quyền cơ bản trong Lao động (FPRW). Việc ký kết Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và tiến vào vòng thương lượng cuối của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA) song song cùng các điều khoản lao động, càng khẳng định rõ cam kết này. Điều này đồng thời phản ánh quyết tâm của Việt Nam đảm bảo phát triển toàn diện và tăng cường hội nhập quốc tế thông qua tận dụng các cơ hội thương mại và đầu tư.

Với những quyết tâm và mục tiêu đó, Việt Nam tiến hành những cải cách trong quan hệ lao động và pháp luật lao động nhằm cập nhật và củng cố khung khổ quan hệ lao động và đảm bảo pháp luật lao động tuân thủ các tiêu chuẩn lao động quốc tế về tự do hiệp hội, thương lượng tập thể, lao động cưỡng bức, lao động trẻ em và không phân biệt đối xử. Dự án Khung khổ Quan hệ Lao động mới do USDOL tài trợ, được thành lập với mục đích hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam trên con đường đổi mới.

Mục tiêu của Dự án và hướng tiếp cận

Nhằm hỗ trợ xây dựng một khung khổ quan hệ lao động mới tôn trọng FPRW, dự án NIRF tập trung vào ba mục tiêu sau:
  • Đảm bảo pháp luật lao động quốc gia và các công cụ pháp lý phù hợp với FPRW;
  • Quản lý lao động xây dựng được chính sách quốc gia về quan hệ lao động hiệu quả;
  • Đẩy mạnh hiệu quả thực thi thanh tra lao động và thúc đẩy tuân thủ pháp luật lao động quốc gia.
ILO phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Bộ LĐTBXH tại cấp quốc gia và địa phương cũng như TLĐLĐVN và PTMCNVN nhằm tạo điều kiện hoàn thành những mục tiêu trên. Hợp tác cùng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương và Vụ Pháp chế và Thanh tra lao động, sẽ được đặt làm trọng tâm.

Dự án sẽ sử dụng nhiều biện pháp tiếp cận nhằm đạt các mục tiêu đề ra.

Nghiên cứu kỹ thuật về các vấn đề lao động, phân tích tác động, hội thảo tư vấn và hỗ trợ soạn thảo luật, được thiết lập nhằm hỗ trợ Bộ LĐTBXH chuẩn bị cho Bộ Luật Lao động sửa đổi phù hợp với điều kiện của Việt Nam và đảm bảo rõ ràng, đồng nhất với FPRW.

Để tăng cường chất lượng hoạt động của hệ thống quan hệ lao động, dự án đưa ra tư vấn kỹ thuật cho Cục Quan hệ lao động và Tiền lương trong việc đánh giá cơ chế quan hệ lao động hiện hành, bao gồm quá trình giải quyết tranh chấp và xác định những hướng đi hiệu quả. Ngoài ra, dự án sẽ hỗ trợ quá trình rà soát và xây dựng các văn bản quy định và hướng dẫn nhằm thúc đẩy thương lượng tập thể và đối thoại xã hội.

Cuối cùng, nhằm cải thiện năng lực lập kế hoạch và thực thi của thanh tra lao động, dự án sẽ có các hoạt động đào tạo và nâng cao năng lực, hỗ trợ việc áp dụng các phương pháp tiếp cận chiến lược và phát triển những công cụ thanh tra lao động mới, bao gồm hệ thống điện tử quản lý hồ sơ các cuộc thanh tra.


Thông tin liên hệ

Ông Phillip Hazelton
Quản lý Dự án
hazelton@iloguest.org