Dự án Quan hệ Lao động

Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, cơ chế xác định tiền lương, năng lực và các thể chế thực thi pháp luật lao động tại Việt Nam

Dự án hỗ trợ củng cố quan hệ lao động thông qua việc hỗ trợ triển khai thực hiện Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn sửa đổi năm 2012, bảo đảm đến năm 2016, các cơ chế và thiết chế về quan hệ lao động nhằm thúc đẩy thương lượng tập thể và đối thoại xã hội được hoàn thiện; hệ thống tiền lương tối thiểu được cải cách; năng lực của các chủ thể có liên quan được tăng cường nhằm đưa các quy định và thực tiễn của Việt Nam phù hợp hơn với các tiêu chuẩn lao động quốc tế.

Các văn kiện chính của dự án Các báo cáo và nghiên cứu
Sự kiện Dự án Tăng cường Năng lực Công đoàn

CÁC SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

Mục tiêu cụ thể

  • Các văn bản hướng dẫn thi hành, các cơ chế và công cụ pháp lý khác cho việc thực hiện hiệu quả Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn mới được ban hành; các đối tác ba bên và người dân được thông tin và nắm được những thay đổi của luật, đặc biệt là những sửa đổi liên quan đến quyền và sự bảo vệ, cũng như các trình tự, thủ tục liên quan.
  • Đến khi kết thúc Dự án, các tổ chức đại diện của người lao động và người sử dụng lao động có tầm ảnh hưởng hơn, thể hiện tính đại diện nhiều hơn và cung cấp được nhiều dịch vụ mới, cải tiến cho các thành viên dựa trên sự tham gia một cách dân chủ hơn theo quy định của Bộ luật Lao động sửa đổi và Luật Công đoàn mới.
  • Đến khi kết thúc Dự án các thiết chế và cơ chế về quan hệ lao động được tăng cường; các quy định liên quan tới quan hệ lao động được hoàn thiện và thực thi; thương lượng tập thể và đối thoại xã hội được thúc đẩy và sử dụng một cách hiệu quả hơn.
  • Đến khi kết thúc Dự án, các đối tác xã hội được hỗ trợ và tăng cường đủ năng lực để thực hiện vai trò tham gia hiệu quả vào hệ thống xác lập tiền lương tối thiểu, ấn định tiền lương, bao gồm cả việc tham gia vào quá trình xây dựng Luật tiền lương tối thiểu.
  • Đến khi kết thúc Dự án, năng lực của các đối tác ba bên được nâng cao nhằm hỗ trợ hội nhập quốc tế.

Đối tác

  • Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
  • Ủy ban về Các vấn đề Xã hội của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Namm
  • Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
  • Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
  • Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Địa bàn thực hiện

Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh 
 
Để biết thêm thông tin, xin hãy xem mục Các văn kiện chính của dự án.

Liên hệ

Ông Phillip Hazelton
Cố vấn trưởng dự án
Tel: +84 4 373 40902 Ext: 215
Email: hazelton@ilo.org

Bà Tạ Thị Bích Liên
Điều phối viên quốc gia của dự án về hoạt động công đoàn và Đề án Phát triển Quan hệ Lao động
Tel: +84 4 373 40902 Ext: 211
Email: bichlien@ilo.org

Bà Nguyễn Thị Hải Yến
Điều phối viên quốc gia của dự án về hoạt động của giới sử dụng lao động và lĩnh vực Tiền lương
Tel: +84 4 373 40902 Ext: 209
Email: yen@ilo.org