Hội thảo hoạt động mạng lưới công đoàn các khu công nghiệp tại miền Bắc và miền Nam

Mục tiêu chính của hội thảo tạo là thảo luận các hoạt động của Mạng lưới Công đoàn các Khu Công nghiệp nhằm nâng cao chức năng bảo vệ và đại diện quyền và lợi ích của người lao động.

Hội thảo được tổ chức nhằm:
  1. tổng kết và đánh giá các hoạt động của Mạng lưới trong 6 tháng đầu năm 2019, đánh giá những thành tựu đạt được và các bài học kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới;
  2. xây dựng và thông qua kế hoạch hoạt động cho 6 tháng cuối năm 2019.