Tập huấn về kỹ năng tham gia phiên tòa cho các cán bộ tư vấn pháp luật và cán bộ là Hội thẩm nhân dân

Mục tiêu chính của Tập huấn là xây dựng nội dung và kỹ năng tố tụng cho các cán bộ tư vấn pháp luật và cán bộ là hội thẩm nhân dân để giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và các thực hành hiệu quả trong việc tham gia tố tụng tại Tòa án.

Hội thảo được tổ chức nhằm:
  • Xây dựng nội dung và kỹ năng tố tụng để giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án.
  • Chia sẻ kinh nghiệm và các thực hành hiệu quả hỗ trợ các cán bộ trong việc tham gia tố tụng tại Tòa án.