Đối thoại bàn tròn trong ngành gỗ

The meeting has as objectives to:
  • Nâng cao nhận thức về Tuyên bố Ba bên về các Nguyên tắc liên quan đến các Doanh nghiệp Đa quốc gia và Chính sách xã hội của ILO dưới phương diện là công cụ của ILO nhằm thúc đẩy các thực hành lao động có trách nhiệm xã hội mà Việt Nam đã cam kết tuân thủ trong Hiệp định thương mai tự do Việt Nam - EU và Hiệp định thương mại khu vực vành đai Thái Bình Dương đã có hiệu lực từ 1/2019.
  • Xây dựng đối thoại doanh nghiệp quanh những thách thức trong việc đảm bảo việc làm bền vững, chia sẻ những ví dụ điển hình trong thực hiện CSR/RBC trong ngành gỗ.
  • Xây dựng mạng lưới doanh nghiệp và các tác nhân chính nhằm cộng tác thúc đẩy thực hiện CSR/RBC trong ngành gỗ.