Hội thảo ba bên về chính sách trong ngành chế biến gỗ và thủy sản

Kết quả và khuyến nghị rút ra được từ hai nghiên cứu về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và tiêu chuẩn lao động quốc tế, năng lực của cơ quan chính phủ, người sử dụng lao động và tổ chức của người lao động trong quan hệ lao động, vai trò công đoàn và thực hành trách nhiệm xã hội và các thực hành lao động tốt tại cấp công ty, sẽ được đưa vào bàn tới trong đối thoại dựa trên bằng chứng tại hội thảo.

Mục tiêu của hội thảo là :
  • Tiếp tục nâng cao nhận thức về Tuyên bố Ba bên về các Nguyên tắc liên quan đến các Doanh nghiệp Đa quốc gia và Chính sách xã hội của ILO dưới phương diện là công cụ của ILO nhằm thúc đẩy các thực hành lao động có trách nhiệm xã hội mà Việt Nam đã cam kết tuân thủ trong Hiệp định thương mai tự do Việt Nam - EU và Hiệp định thương mại khu vực vành đai Thái Bình Dương đã có hiệu lực từ 1/2019.
  • Thảo luận về những thách thức khi thực hiện CSR / RBC trong hai ngành chế biến gỗ và thủy sản.
  • Xác định hướng đi phía trước bao gồm tìm kiếm hỗ trợ từ các tập đoàn đa quốc gia trong giải quyết thách thức về việc làm bền vững bao trong chuỗi cung ứng quốc gia. Đồng thời vai trò và trách nhiệm của từng bên liên quan: chính phủ, người sử dụng lao động và tổ chức của người lao động, trong quá trình này sẽ được xác định rõ ràng và thông nhất.