Hội thảo quốc gia về lập kế hoạch chiến lược

Liên minh 8.7 là một liên minh đối tác toàn cầu toàn diện cam kết đạt được Chỉ tiêu 8.7 của Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG). Mục đích chính của Liên minh là thúc đẩy hành động hướng tới Chỉ tiêu 8.7. Liên minh tập trung vào việc nhân rộng các giải pháp hiệu quả, thúc đẩy đổi mới, phát huy và tối đa hóa tác động của các nguồn lực. Liên minh tập hợp đối tác ở tất cả các cấp để hợp tác, xây dựng chiến lược, chia sẻ kiến thức và trên hết là đẩy nhanh tiến độ để có thể thực hiện cam kết này vào năm 2030.

Việt Nam là một trong những quốc gia tiên phong, đã cam kết sẽ tập trung vào việc chấm dứt LĐTE vào năm 2025. Vì vậy, Việt Nam đang thực hiện các bước để ban hành hoặc sửa đổi luật pháp và chính sách, thiết lập hoặc tăng cường cơ chế phối hợp và đổi mới ý chí chính trị để thử nghiệm các cách tiếp cận và giải pháp mới nhằm chấm dứt LĐTE vào năm 2025.

Hội thảo Lập kế hoạch Chiến lược

Việt Nam sẽ tổ chức Hội thảo Lập kế hoạch Chiến lược ở cấp quốc gia với tất cả các đối tác quan tâm của Liên minh 8.7 như một bước trong quá trình xây dựng kế hoạch hoạt động. Hội thảo cũng sẽ là cơ hội để ra các hành động có thể đo lường được để đạt được mục tiêu trong thời hạn gấp rút dựa trên kết quả của Hội thảo chuyên đề. Kế hoạch cũng sẽ xác định các nguồn lực cần thiết để có thể thực hiện toàn bộ kế hoạch và các chỉ số nhằm rà soát quá trình thực hiện.

Mục đích và mục tiêu

Sự kiện này sẽ là một diễn đàn để:
  • Nắm bắt tình hình LĐTE Việt Nam;
  • Xác định các ưu tiên chính để đẩy nhanh việc đạt được Chỉ tiêu 8.7;
  • Xây dựng một lộ trình cho giai đoạn 2019 - 2025 dựa trên các ưu tiên đã thống nhất
  • Tăng cường hợp tác liên bộ và vai trò điều phối của Bộ LĐTBXH, và xây dựng cam kết đối với Liên minh 8.7