Chuỗi sự kiện hưởng ứng ngày thế giới phòng chống lao động trẻ em 2019

Năm 2019, Tổ chức Lao động quốc tê (ILO) kỷ niệm 100 năm ngày thành lập ILO. Chủ đề của Ngày thế giới phòng chống lao động trẻ em năm nay là “ Không để trẻ phải lao động trên cánh đồng, hãy cho các em được sống với những ước mơ.”

Chiến dịch này nhằm tăng tốc các hành động để đạt được mục tiêu Phát triển bền vững (SDG) 8.7 nhằm chấm dứt mọi hình thức lao động trẻ em vào năm 2025. Để hỗ trợ cho Liên minh 8.7, với mục tiêu chính là đạt được Mục tiêu SDG 8.7, chúng tôi kêu gọi hành động ngay lập tức những thách thức còn lại để cộng đồng thế giới có thể vững bước theo hướng loại bỏ lao động trẻ em dưới mọi hình thức.

Chiến dịch bao gồm 3 sự kiện nâng cao nhận thức công chúng sẽ được tổ chức tại Hà Nội, TP HCM và An Giang để:
  • Nâng cao nhận thức và hiểu biết về lao động trẻ em cho đại biểu và trẻ em tham gia sự kiện
  • Tạo cơ hội cho trẻ em có nguy cơ và trẻ em trên địa bàn dự án được tham gia vui chơi giải trí, tham gia các hoạt động nuôi dưỡng ước mơ
  • Thúc đẩy sự quan tâm của các Bộ ban ngành về kế hoạch liên mình 8.7 tại Việt Nam
  • Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về ngày thế giới phòng chống lao động trẻ em
Vào ngày 7 tháng 6 năm 2019 tại Hà Nội, một sự kiện sẽ được tổ chức với khoảng 200 trẻ em từ các khu vực dự án tại Hà Nội và các câu lạc bộ, hiệp hội, trung tâm bảo trợ xã hội khác nhau và 60 đại diện từ các Bộ liên quan như Bộ LĐTBXH, Bộ Công an, Bộ Giáo dục, Bộ NN & PTNT, VCCI, VCA, VGCL, Quốc hội, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, đại diện của các tổ chức phi chính phủ, Hiệp hội và các cơ quan báo chí

Vào ngày 11 tháng 6 năm 2019 tại thành phố HCM, sự kiện sẽ được tổ chức với 120 trẻ em từ các khu vực dự án tại thành phố HCM và từ các câu lạc bộ, hiệp hội, trung tâm bảo trợ xã hội khác nhau và 80 đại diện từ các sở liên quan như Sở LĐTBXh, Sở Công an, Sở Giáo dục, Thành ủy, VCCI, VCA, VGCL, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, đại diện của các tổ chức phi chính phủ, hiệp hội, doanh nghiệp, giáo viên, huyện và xã, phụ huynh và truyền thông

Vào ngày 18 và 19 tháng 6 năm 2019 tại An Giang, khoảng 90 trẻ em từ các khu vực dự án và 30 đại diện từ các bộ phận liên quan ở An Giang sẽ tham gia vào sự kiện