Đối thoại chính sách với sự tham gia của các đối tác liên quan thảo luận về các cam kết quốc tế liên quan đến lao động trẻ em

Vào ngày 13 tháng 3 năm 2019, một cuộc đối thoại chính sách về các cam kết quốc tế liên quan đến lao động trẻ em đã được tổ chức tại Hà Nội.

HÀ NỘI - Vào ngày 13 tháng 3 năm 2019 ILO Việt Nam và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức thành công một cuộc đối thoại chính sách về các cam kết quốc tế liên quan đến lao động trẻ em.

120 đại diện từ các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp kinh doanh và tổ chức phi chính phủ có liên quan đã tham dự sự kiện này, bao gồm các chuyên gia từ Ghana, Panama và Thái Lan.

Mục đích của sự kiện là chia sẻ các thông lệ tốt, giải quyết các thách thức và nâng cao nhận thức về các tiêu chuẩn quốc tế và phòng chống lao động trẻ em trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Hội nghị cũng đề cao vai trò lãnh đạo của Việt Nam trong Liên minh toàn cầu 8.7 nhằm đạt được mục tiêu phát triển bền vững là loại bỏ lao động cưỡng bức, nô lệ hiện đại, buôn bán người và lao động trẻ em.

Cuộc đối thoại nhấn mạnh trách nhiệm chung của các bên liên quan trong việc giải quyết lao động trẻ em trong bối cảnh các Hiệp định thương mại tự do mới và hội nhập của Việt Nam sâu hơn vào nền kinh tế toàn cầu.

‘Ngày nay, kỳ vọng đối với các doanh nghiệp ngày càng tăng và trách nhiệm của các doanh nghiệp đa quốc gia là phải biết những gì xảy ra trong chuỗi cung ứng của họ và ngăn chặn lao động trẻ em” chuyên gia ILO, Catherine Torres phát biểu tại hội thảo.

Các bài thuyết trình, tham luận nhóm và thảo luận toàn thể đã tạo điều kiện để các Chuyên gia đưa ra các khuyến nghị và tạo cơ hội để các tham dự viên chia sẻ một cách hiệu quả những mối quan tâm và các câu hỏi về vai trò tương ứng của họ trong việc ngăn ngừa lao động trẻ em.

Kết quả thu được từ sự kiện này sẽ được tổng hợp, góp phần xây dựng lộ trình của một cách tiếp cận đa ngành và phối hợp để giải quyết vấn đề lao động trẻ em ở Việt Nam.