Hội thảo hoạch định chiến lược quốc gia nhằm xây dựng lộ trình đạt được Mục tiêu 8.7

Để hỗ trợ nỗ lực của Việt Nam xây dựng liên minh quốc gia 8.7, ILO đã tài trợ kinh phí cho Cục Trẻ em(DCA), Bộ LĐTB&XH để tổ chức hội thảo hoạch định chiến lược quốc gia.

Việt Nam đã được chọn là một trong 15 quốc gia tiên phong của Liên minh toàn cầu 8.7 nhằm đạt được Mục tiêu 8.7 của SDGs về xóa bỏ lao động trẻ em, lao động cưỡng bức, buôn bán người và nô lệ hiện đại. Hiện tại, trọng tâm chính của Việt Nam là lao động trẻ em, bao gồm buôn bán trẻ em chủ yếu nhằm bóc lột kinh tế. Vui lòng xem trang web của Liên minh 8.7 cung cấp thông tin sâu rộng về tiến trình của Liên minh ở cấp độ toàn cầu: https://www.alliance87.org/

Để hỗ trợ nỗ lực của Việt Nam xây dựng liên minh quốc gia 8.7, ILO đã tài trợ kinh phí cho Cục Trẻ em(DCA), Bộ LĐTB&XH để tổ chức hội thảo hoạch định chiến lược quốc gia. Hội thảo dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 9 tháng 5 năm 2019 để xây dựng lộ trình quốc gia nhằm đạt được Mục tiêu 8.7. Theo kế hoạch, lộ trình sẽ được đệ trình lên Ủy ban Quốc gia về Trẻ em Việt Nam để phê chuẩn.

Mục tiêu

  • Xây dựng lộ trình / kế hoạch giữa các Bộ và các bên liên quan để đạt được Mục tiêu 8.7 về phòng ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em.
  • Tăng cường sự hợp tác và trách nhiệm của các Bộ liên quan và vai trò điều phối của Bộ LĐTB&XH trong việc đạt được Mục tiêu 8.7.