Đối thoại chính sách quanh các tiêu chuẩn lao động quốc tế liên quan tới lao động trẻ em trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Miêu tiêu của hội thảo là nâng cao nhận thức về cam kết và nghĩa vụ quốc tế cần tuần thủ đối với vấn đề lao động trẻ em trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.

Múc tiêu chính của hội thảo là:
  • Vận động và nâng cao nhận thức cho các bên liên quan về các cam kết và nghĩa vụ quốc tế liên quan đến các vấn đề lao động trẻ em trong bối cảnh hội nhập kinh tế thông qua các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới;
  • Chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm và thực hành tốt trong phòng ngừa và bảo vệ lao động trẻ em trong chuỗi cung ứng; và
  • Thu thập ý kiến đóng góp và các đề xuất phát triển mô hình doanh nghiệp không sử dụng lao động trẻ em.