Tập huấn về báo cáo các tiêu chuẩn lao động cho các cơ quan liên quan tại việt nam

Từ ngày 18 đến 21 tháng chín năm 2018, Ms Yoshie Noguchi, Chuyên gia pháp lý cao cấp, Fundemental ILO Geneva và Ms Giselle Milton, Quản lý Hoạt đông, ILO ICT Turin đã hoàn thành khóa tập huấn nâng cao năng lực cho các tham dự viên để triển khai các hoạt động phòng chống lao động trẻ em, đồng thời cung cấp các hướng dẫn cần thiết cho họ để xây dựng báo cáo của Việt Nam về việc thực hiện Công ước C138 và C182.

Vào tháng chín năm 2019, theo quy định ở chương 22 trong Hiến chương ILO, Việt Nam sẽ cần phải nộp báo cáo định kỳ cho ILO báo cáo về việc thực hiện các Công ước số 182 và Công ước số 138. Vì vậy việc tổ chức một lớp tập huấn cho các cơ quan ban ngành chịu trách nhiệm soạn thảo báo cáo là hết sức cần thiết. Các giảng viên và chuyên gia của ILO Geneva và Văn phòng ILO khu vực tại Băng Cốc cũng như Trung tâm đào đạo quốc tế ILO tại Turin sẽ được huy động để triển khai khóa tập huấn này. Đây là lần đầu tiên một khóa tập huấn cho các đối tác liên quan với nội dung như vậy được thực hiện tại Việt Nam

Khóa tập huấn này sẽ cung cấp các hướng dẫn cần thiết cho các tham dự viên để xây dựng báo cáo của Việt Nam về việc thực hiện Công ước C138 và C182, đồng thơi nâng cao năng lực cho họ để triển khai các hoạt động phòng chống lao động trẻ em.

Mục đích khóa tập huấn:
Nhằm đóng góp vào việc phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em tại Việt nam thông qua xây dựng năng lực của các đối tác liên quan nhằm đảm bảo tính nhất quán trong quá trình báo cáo và hành động.

Nội dung chính của khóa tập huấn:
  • Các thủ tục hệ thống các tiêu chuẩn lao động quốc tế và cơ chế giám sát bao gồm vai trò và chức năng của Ủy ban Chuyên gia trong việc Áp dụng các Công ước và Khuyến nghị (CEACR);
  • Nội dung, các nghĩa vụ và việc đảm bảo các yêu cầu tuân thủ khi phê chuẩn Công ước C138 và C182 và làm thế nào để báo cáo ILO tốt hơn về việc thực hiện các Công ước; và
  • Cơ chế điều phối các cơ quan liên quan trong quá trình xây dựng các khái niệm, các chính sách quốc gia và các hoạt động được triển khai để thực hiện Công ước ILO C138 và C182;
  • Cơ chế điều phối các cơ quan liên qua trong quá trình giám sát và báo cáo việc áp dụng các Công ước ILO C138 và C182, bao gồm cả việc làm thế nào để đáp ứng các nhận xét của Ủy ban Chuyên gia CEACR.
Tham dự viên: đại diện từ các cơ quan bộ ngành liên quan:
  • Bộ LĐTB&XH ( Vụ Tư pháp, Cục Trẻ em, Cục Vệ sinh An toàn Lao động, Thanh Tra Lao động, Vụ Hợp tác quốc tế, Viện Khoa học lao động xã hội);
  • Tổng Liên đoàn lao động, Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã;
  • Quốc hội, Tòa án Tối cao;
  • Bộ Tư Pháp, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan khác.