Hội thảo xây dựng năng lực đánh giá tiền lương tối thiểu cho VCCI và các Hiệp hội doanh nghiệp và tham vấn về mức tiền lương tối thiểu năm 2019

VCCI là một trong những thành viên đại diện cộng đồng người sử dụng doanh nghiệp tại Hội đồng tiền lương Quốc gia trong điều chỉnh lương tối thiểu vùng. Hội thảo được tổ chức nhằm hỗ trợ VCCI xây dựng năng lực đánh giá tác động của tiền lương tối thiểu, đồng thời thu thập đầu vào để có thể tự xây dựng báo cáo thể hiện quan điểm của VCCI về tiền lương để chuẩn bị cho quá trình điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng năm 2019.

Các mục tiêu chính của hội thảo bao gồm:
  1. xây dựng năng lực cho VCCI và hiệp hội doanh nghiệp về đánh giác tác động, tổng quan các tác động của tiền lương tối thiểu tới doanh nghiệp và chia sẻ cách thức giảm thiểu các tác động không mong muốn;
  2. tham vấn VCCI, các hiệp hội doanh nghiệp và thành viên hiệp hội về quan điểm của họ đối với các kịch bản điều chỉnh tiền lương 2019 mà Hội đồng tiền lương quốc gia sẽ cân nhắc.