Hội thảo tham vấn về Công ước số 98 và số 87 của ILO

Sự kiện được đồng tổ chức bởi ILO và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhằm xây dựng kế hoạch cụ thể rà soát chuẩn bị cho việc thông qua Công ước số 98 và nâng cao nhận thức về Công ước số 87 của ILO

Kết quả đề ra

  • Giới thiệu căn bản về nội dung các tiêu chuẩn lao động quốc tể của ILO về quyền tự do hiệp hội và thương lượng tập thể theo quy định của Công ước sô 87 và 98.
  • Thiết lập cơ sở xây dựng bản kể hoạch nghiên cứu quá trình phục vụ cho quá trình thông qua Công ước số 98 và nâng cao nhận thức về Công ước 87 của ILO.
  • Thu thập ý kiến đóng góp thảo luận của các bên tham gia nhằm hoàn thiện bản kế hoạch phục vụ cho quá trình thông qua Công ước 98