Khảo sát Kiến thức, Thái độ và Hành vi (KAP) về lao động trẻ em

Nhằm mục đích phát triển các chiến lược và chiến dịch nâng cao nhận thức, Khảo sát đầu kỳ về kiến thức, thái độ và các hành vi (viết tắt là KAP) liên quan đến lao động trẻ em sẽ được tiến hành vào giai đoạn đầu thực hiện Dự án ENHANCE và sẽ được lặp lại khi kết thúc Dự án để đo lường những thay đổi về kiến thức, thái độ và hành vi của các nhóm mục tiêu có được nhờ những can thiệp của Dự án.

Mục tiêu

  • Đánh giá kiến thức, thái độ, hành vi, và hoạt động tuyên truyền của các nhà hoạch định chính sách cấp quốc gia và cấp tỉnh và đội ngũ cán bộ truyền thông về vấn đề lao động trẻ em, các nguy cơ liên quan và nghiêm cấm của pháp luật.
  • Đánh giá kiến thức, thái độ và hành vi của chính quyền địa phương, đoàn thể và các tổ chức xã hội, người lao động và sử dụng lao động về các vấn đề lao động trẻ em, các nguy cơ liên quan và quy định nghiêm cấm lao động trẻ em của pháp luật.
  • Đánh giá mức độ hiểu biết, thái độ và hành vi của người dân ở cộng đồng, kể cả cha mẹ, giáo viên và trẻ em đối với vấn đề liên quan đến lao động trẻ em, các nguy cơ liên quan và quy định nghiêm cấm lao động trẻ em của pháp luật.
  • Xác định các rào cản đối với việc thay đổi hành vi/thái độhướng tới ngăn ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em.
  • Xác định cách sử dụng phương tiện truyền thông và hình thức chia sẻ thông tin giữa các nhóm mục tiêu để phát triển các kênh truyền thông và nâng cao nhận thức phù hợp ở địa phương, cũng như trên phạm vi cả nước.