Đánh giá về truyền thông và các phương tiện truyền thông liên quan đến lao động trẻ em tại Việt Nam

Dự án sẽ tiến hành đánh giá các nhóm phương tiện truyền thông cấp quốc gia và cấp tỉnh, các kênh, các công cụ truyền thông để xem xét tính khả thi và đưa ra khuyến nghị để xây dựng chiến lược nâng cao nhận thức cho dự án ENHANCE.

Dự án sẽ tiến hành một đánh giá khả năng tiếp cận và hiệu quả của các kênh truyền thông, các loại hình, hoạt động truyền thông và một số cơ quan truyền thông đối với các nhóm đối tượng của ENHANCE cần nâng cao nhận thức. Các hoạt động truyền thông và các kênh truyền thông đại chúng ở Việt Nam bao gồm các kênh truyền thông đại chúng truyền thông (tài liệu in, ti vi, đài, biển báo ngoài trời) hay các kênh truyền thông mới (internet, mạng xã hội và điện thoại di động) và các hoạt động sự kiện truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về lao động trẻ em và/ hoặc các chủ đề liên quan. Đánh giá sẽ nghiên cứu và báo cáo trong khoảng thời gian 12 tháng trước thời điểm nghiên cứu (tháng bảy, 2015 – tháng sáu, 2016)  và xem xét tất cả các nội dung truyền thông, quảng bá, tuyên truyền, liên quan đến thông tin và vận động chính sách.

Đánh giá sẽ cung cấp thông tin sâu về các loại hình, các kênh, sự sẵn có, độ bao phủ và hiệu quả của các hoạt động truyền thông/ tiếp thị và các hoạt động nâng cao nhận thức công chúng về lao động trẻ em và/ hoặc các chủ đề liên quan. Dựa trên kết quả này, dự án sẽ xây dựng một chiến lược truyền thông cho dự án bao gồm truyền thông đại chúng/ truyền thông xã hội, sử dụng các kênh điện thoại di động và chiến dịch sự kiện để truyền thông tới công chúng về lao động trẻ em, tác hại của lao động trẻ em, và những công việc cấm lao động trẻ em, để tạo ra dư luận rộng rãi trong xã hội.