Hội thảo cập nhật về chương trình đào tạo giảng viên cao cấp SIYB

Để cập nhật kiến thức và các tài liệu tập huấn SIYB đã được sửa đổi cho chương trình đào tạo cho Giảng viên cao cấp SIYB

Bộ công cụ SIYB của ILO đã được giới thiệu ở Việt Nam từ năm 2003. Nhiều giảng viên và giảng viên cao cấp đã được đào tạo thông qua nhiều chương trình khác nhau của ILO với các tổ chức Việt Nam. Bộ tài liệu này đã được Trụ sở chính của ILO chỉnh sửa thành phiên bản quốc tế và đã được giới thiệu vào tháng 9 năm 2015. Ngoài ra, hội thảo giới thiệu phiên bản mới bộ công cụ đào tạo tạo giảng viên cao cấp SIYB ở Việt Nam dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm 2016.