Hội thảo tham vấn quốc gia về phát triển mạng lưới du lịch cộng đồng Việt Nam

Hội thảo nhằm mục đích tham vấn tất cả các bên liên quan chủ chốt (nhà nước và tư nhân) trong việc phát triển mạng lưới du lịch cộng đồng Việt Nam

Nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương, đặc biệt là đối với các dân tộc thiểu số, Mạng lưới du lịch cộng đồng (CBT) đã thảo luận để thành lập trong số tất cả các tổ chức phát triển đã hoạt động lâu trong lĩnh vực tạo việc làm và xóa đói giảm nghèo thông qua du lịch như ILO, UNESCO, Helvetas, Caritas. Mạng lưới này sẽ cho phép trao đổi kinh nghiệm thực tế cũng như tập trung vào xây dựng các hướng dẫn và chính sách mới cho các dự án du lịch cộng đồng hiện tại và tương lai.