Đối thoại cấp cao ba bên về Tối ưu hóa Phát triển và Tác động về việc làm của Đầu tư trực tiếp nước ngoài và các Doanh nghiệp đa quốc gia trong ngành điện tử Việt Nam

Nhằm hỗ trợ xây dựng và thông qua Kế hoạch Hành động của Dự án, trong đó các vấn đề ưu tiên sẽ được giải quyết qua các nỗ lực hợp tác chung giữa hai khối công-tư.

Mục tiêu

Đối thoại cấp cao sẽ hỗ trợ các đối tác của ILO xây dựng Kế hoạch Hành động Quốc gia. Kế hoạch này sẽ đưa ra các hoạt động tiếp theo trong khuôn khổ dự án, xác định vai trò và trách nhiệm của chính phủ, người sử dụng lao động và các tổ chức lao động, cũng như các doanh nghiệp đa quốc gia (DNĐQG) hoạt động trong ngành điện tử tại Việt Nam. Đối thoại chính sách cấp cao này sẽ là nền tảng giúp thúc đẩy các tranh luận cấp quốc gia hướng đến tối ưu hóa phát triển và tác động về việc làm thông qua FDI/DNĐQG. Đồng thời, Đối thoại cũng hướng đến xây dựng các hoạt động đầu vào cho Kế hoạch hành động chung, giúp chỉ rõ vai trò và trách nhiệm của mỗi bên đối tác, cũng như các lĩnh vực cần tập trung hợp tác hành động trong giai đoạn 2016-2018.

Đại biểu tham dự

Đối tác ba bên, đại diện các doanh nghiệp, các Phòng Thương mại và Công nghiệp và các đối tác xã hội.