Các điều tra nghiên cứu đầu vào , dự án ENHANCE

Từ tháng chín năm 2016 đến tháng hai năm 2017, dự án ENHANCE sẽ tiến hành một loạt nghiên cứu, khảo sát và đánh giá đầu vào nhằm hiểu rõ tình hình thực tế và đánh giá nhu cầu của các đối tượng hưởng lợi dự án tại các cấp trung ương và địa phương bao gồm trẻ em, bố mẹ, người lao động, người sử dụng lao động, chính quyền và các cơ quan liên quan, cộng đồng địa phương, các tổ chức dân sự và các cơ quan truyền thông.

Điều tra đầu vào, Điều tra kiến thức, thái độ, hành vi (KAP),  Đánh giá năng lực kỹ thuật và nhu cầu thể chế (TCINA), Phân tích chuỗi giá trị, Đánh giá nguy cơ  sức khỏe và an toàn lao động, Đánh giá về truyền thông đại chúng.


Từ tháng chín năm 2016 đến tháng hai năm 2017, dự án ENHANCE sẽ tiến hành một loạt nghiên cứu, khảo sát và đánh giá đầu vào nhằm hiểu rõ tình hình thực tế và đánh giá nhu cầu của các đối tượng hưởng lợi dự án tại các cấp trung ương và địa phương bao gồm trẻ em, bố mẹ, người lao động, người sử dụng lao động, chính quyền và các cơ quan liên quan, cộng đồng địa phương, các tổ chức dân sự và các cơ quan truyền thông. Dự án cũng sẽ xác định các nguồn lực và  dịch vụ sẵn có và các cơ hội kinh tế tiềm năng cho cộng đồng dự án, cũng như đánh giá các thiếu hụt về mặt ngân sách cũng như năng lực để đáp ứng các nhu cầu dự án. Các khảo sát và đánh giá đầu vào bao gồm Điều tra đầu vào, Điều tra kiến thức, thái độ, hành vi (KAP),  Đánh giá năng lực kỹ thuật và nhu cầu thể chế (TCINA), Phân tích chuỗi giá trị, Đánh giá nguy cơ  sức khỏe và an toàn lao động, Đánh giá về truyền thông đại chúng. Các hoạt động này sẽ bắt đầu tiến hành từ tháng chín và dự kiến được hoàn thành vào tháng hai năm 2017. Kết quả của các khảo sát và đánh giá đầu vào sẽ được sử dụng để cung cấp nền tảng vững chắc cho việc xây dựng các chương trình và hoạt động can thiệp của dự án.

 

1.      Điều tra đầu vào:  Hoạt động quan trọng nhất để xây dựng hoạt động giám sát và đánh giá cũng như kế hoạch thực hiện của dự án là Điều tra đầu vào. Kết quả điều tra đầu vào sẽ được sử dụng để xây dựng các mục tiêu,  chỉ số đích phù hợp cho dự án.  Với số liệu đầu vào được thu thập, dự án sẽ có thể xác định các hạn mức cho tỷ lệ, tính chất và đặc điểm của lao động trẻ em tại địa bàn dự án. Các thông tin này cũng sẽ được sử dụng để so sánh trong tương lai khi tiến hành đánh giá các thay đổi, tác động của dự án.  


2. Điều tra KAP: điều tra KAP sẽ được tiến hành để đánh giá kiến thức, thái độ và hành vi liên quan đến lao động trẻ em của các đối tượng tham gia dự án tại các cấp. Vào cuối dự án, điều tra KAP sẽ được tiến hành lại để đánh giá sự thay đổi trong kiến thức, thái độ và hành vi của các nhóm đối tượng đích do tác động của dự án. Kết quả của điều tra KAP sẽ được sử dụng để xây dựng các chiến lược và công cụ nâng cao nhận thức cho từng nhóm đối tượng liên quan trong dự án.


3.      Đánh giá nguy cơ về sức khỏe và an toàn lao động:  Đánh giá về nguy cơ sức khỏe và an toàn lao động trong ngành nông nghiệp và thủ công mỹ nghệ để tìm hiểu điều kiện làm việc, các yếu tố nguy cơ bệnh tật và thương tích, cũng như các yếu tố nguy cơ về tâm sinh lý. Một hội thảo gần đây của dự án ENHANCE đã xác nhận sự thiếu hụt các bằng chứng cho vận động chính sách, nâng cao nhận thức, cái tiến chính sách và luật pháp. Chính vì vậy nghiên cứu này là một đóng góp lớn cho lĩnh vực này.

 

4.      Đánh giá truyền thông và thông tin đại chúng: Đây là lần đầu tiên, một đánh giá về truyền thông và thông tin đại chúng về lao động trẻ em được thực hiện để cung cấp các thông tin sâu về các loại hình, các kênh, các chương trình truyền thông, mức độ sẵn có, độ bao phủ và hiệu quả của các chương trình truyền thông và thông tin đại chúng về lao động trẻ em để đánh giá tính khả thi và đưa ra khuyến nghị cho việc xây dựng chiến lược truyền thông đại chúng cho dự án ENHANCE.

 

5.      Đánh giá TICNA: Đánh giá năng lực kỹ thuật và nhu cầu thể chế sẽ sử dụng một cách tiếp cận sáng tạo là phương pháp phân tích SWOT để xác định điểm mạnh, điểm yếu/ thiếu hụt, cơ hội và nguy cơ về mặt năng lực kỹ thuật và thể chế của các tổ chức đối tác chính của dự án nhằm thiết kế chương trình nâng cao năng lực hiệu quả và phù hợp cho đối tác. Thông tin thu được từ đánh giá sẽ giúp dự án ENHANCE thiết kế các hoạt động nâng cao năng lực bao gồm cả chủ đề và nội dung tập huấn, tài liệu tập huấn một cách sáng tạo và thiết thực.

 

6.      Phân tích chuỗi giá trị : Dự án sẽ tiến hành tại địa bàn triển khai dự án một phân tích sâu về các chuỗi giá trị hàng thủ công mỹ nghệ được xác định ưu tiên. Nghiên cứu này sẽ tiến hành phân tích sâu về toàn bộ các khâu của chuỗi giá trị bao gồm an toàn lao động, phát triển kỹ năng, bình đẳng giới, phát triển doanh nghiệp, quản trị xã hội, quản lý hợp tác xã, thiết kế sản phẩn hay liên kết thị trường nhằm giúp dự án ENHANCE và các hộ sản xuất có thể xây dựng chuỗi giá trị liên kết toàn diện, bền vững và vì người nghèo thông qua việc nâng cao năng suất, tính cạnh tranh và cải thiện điều kiện lao động