Tập huấn Nâng cao Năng lực cho Cán bộ tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam về Thu thập và Xử lý Số liệu Kinh tế - Xã hội

Các kỹ năng về thu thập và xử lý số liệu đóng vai trò quan trọng trong việc lên kế hoạch và dự báo đối với các tỉnh, từ đó dẫn đến đưa ra những quy định và chính sách kịp thời phục vụ ngành du lịch phát triển bền vững.

Mục tiêu

Nhằm nâng cao năng lực của các cán bộ địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam trong công tác thu thập và xử lý số liệu. Thêm vào đó, tập huấn cũng nhằm hướng dẫn các học viên cách thiết kế các bảng hỏi để thu thập số liệu còn thiếu.
Hai khóa tập huấn đã được tổ chức tại tỉnh Quảng Nam (02-04/06/2015) và Thừa Thiên Huế (10-12/12/2015).


Đại biểu

Các đại biểu tham dự là các cán bộ làm việc trong các cơ quan Nhà nước, công đoàn, và hiệp hội du lịch tại Thừa Thiên Huế và Quảng Nam