Hội thảo Hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, việc làm và an sinh xã hội gắn với triển khai thi hành Hiến pháp 2013 và bảo đảm thực thi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương

Hội thảo do Ủy ban các vấn đề về xã hội của Quốc Hội phối hợp với Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam tổ chức.

Một trong những nhiệm vụ cơ bản của tổ chức thi hành Hiến pháp 2013 sau khi có hiệu lực là công tác rà soát đánh giá hệ thống pháp luật hiện hành nhằm xác định sự phù hợp của từng loại văn bản quy phạm pháp luật với các quy định mới của Hiến pháp để có các giải pháp xử lý phù hợp, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của Hiến pháp. Việc rà soát toàn diện, đồng bộ các văn bản pháp luật do các cơ quan ở trung ương và địa phương ban hành để phát hiện những quy định trái Hiến pháp phải bị dừng thi hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản pháp luật để cụ thể hóa những quy định mới của Hiến pháp nói chung và các quy định của hệ thống pháp luật về lao động, việc làm và an sinh xã hội nói riêng đang đặt ra rất bức thiết. Đặc biệt, trong điều kiện Việt Nam tham gia hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và một số hiệp định thương mại tự do thế hệ mới khác.

Bên cạnh việc hoàn thiện hệ thống pháp luật theo yêu cầu mới của Hiến pháp 2013 thì việc đảm bảo sự tương thích với pháp luật quốc tế và các cam kết của Việt Nam trong TPP và một số hiệp định thương mại tự do thế hệ mới khác là một công việc hệ trọng, phức tạp cần được triển khai một cách khoa học, có lộ trình thích hợp, huy động được trí tuệ, kinh nghiệm của cả xã hội, các tổ chức quốc tế... cùng tham gia đóng góp cho việc hoàn thiện từng dự thảo văn bản pháp luật trước khi Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền xem xét, thông qua.

Nhằm chuẩn bị cho Quốc hội phê chuẩn Hiệp đinh TPP vào kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, Ủy ban về các vấn đề xã hội phối hợp với Tổ chức lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo “Hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, việc làm và anh sinh xã hội gắn với triển khai thi hành Hiến pháp 2013 và bảo đảm thực thi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)”

Nội dung chính

  • Trình bày về định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực lao động, việc làm và an sinh xã hội trong quá trình hội nhập quốc tế;
  • Đánh giá thực trạng quan hệ lao động ở Việt Nam và định hướng hoàn thiện quy định của pháp luật về quan hệ lao động để phát huy tốt nhất quyền chủ động và năng lực của các bên trong các cơ chế đối thoại, thương lượng và giải quyết tranh chấp lao động;
  • Trình bày và thảo luận những yêu cầu hoàn thiện pháp luật Việt Nam liên quan đến vấn đề lao động, công đoàn trong TPP và đề xuất giải pháp hoàn thiện.

Thành phần tham dự

Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, đại diện Tổ chức Lao động Quốc tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội, các Sở, ban, ngành của thành phố Đà Nẵng và các tỉnh miền trung, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp và một số doanh nghiệp khu vực miền trung.