An toàn lao động

Tập huấn giảng viên nguồn về công cụ thanh kiểm tra ATVSLÐ trong các doanh nghiệp khai thác và chế biến đá

Huấn luyện cho đại biểu của 5 tỉnh tham gia dự án trở thành những giảng viên nguồn về công cụ thanh kiểm tra ATVSLĐ trong các doanh nghiệp khai thác và chế biến đá và tập huấn cho 20 doanh nghiệp khai thác và chế biến đá tại Đồng Nai về bảng kiểm ATVSLĐ trong ngành khai thác đá để cải thiện điều kiện lao động

Mục đích 


Huấn luyện cho đại biểu của 5 tỉnh tham gia dự án trở thành những giảng viên nguồn về công cụ thanh kiểm tra ATVSLĐ trong các doanh nghiệp khai thác và chế biến đá và tập huấn cho 20 doanh nghiệp khai thác và chế biến đá tại Đồng Nai về bảng kiểm ATVSLĐ trong ngành khai thác đá để cải thiện điều kiện lao động.

Chương trình 


Ngày thứ nhất

Đăng ký đại biểu 
08.00 – 08.20 Khai mạc, Sở LĐTBXH
08.20 – 08.40 Tình hình tai nạn lao động trong ngành khai thác đá ở Việt Nam và những nguyên nhân chính, Thanh tra Bộ LĐTBXH
08.40 – 09.00 Kết quả áp dụng thử công cụ thanh kiểm tra ATVSLĐ tại các doanh nghiệp khai thác đá ở tỉnh Hà Tĩnh và Đồng Nai Cục An toàn lao động, Bộ LĐTBXH
09.00 – 09.20 Kết quả, nhận xét và đề xuất của Đồng Nai về công cụ thanh kiểm tra ATVSLĐ trong ngành khai thác đá, Sở LĐTBXH Đồng Nai

09.20 - 09.40 Giảo lao

09.40 – 10.00 Kết quả, nhận xét và đề xuất của Hà Tĩnh về công cụ thanh kiểm tra ATVSLĐ trong ngành khai thác đá ,Sở LĐTBXH Hà Tĩnh
10.00 - 10.30 Giới thiệu cách sử dụng bảng kiểm tra ATVSLĐ và sổ tay hướng dẫn ATVSLĐ trong ngành khai thác đá Cục ATLĐ, Bộ LĐTBXH
10.30 – 10.45 Doanh nghiệp khai thác đá đầu tiên tại Đồng nai trình bày về việc áp dụng thử bảng kiểm ATVSLĐ để cải thiện điều kiện ATVSLĐ DN tại Đồng Nai
10.45 – 11.00 Doanh nghiệp khai thác đá thứ hai ở Đồng Nai trình bày về việc áp dụng thử bảng kiểm ATVSLĐ để cải thiện điều kiện ATVSLĐ DN tại Đồng Nai
11.00 – 11.15 Doanh nghiệp khai thác đá đầu tiên tại Hà Tĩnh trình bày về việc áp dụng thử bảng kiểm ATVSLĐ để cải thiện điều kiện ATVSLĐ DN tại Hà Tĩnh
11.15 – 11.30 Doanh nghiệp khai thác đá thứ hai tại Hà Tĩnh trình bày về việc áp dụng thử bảng kiểm ATVSLĐ để cải thiện điều kiện ATVSLĐ DN tại Hà Tĩnh

11.30 – 13.30 Ăn trưa

13.30 – 14.15 Thảo luận để nâng cao tính khả thi của bảng kiểm tra ATVSLĐ Cục ATLĐ, Bộ LĐTBXH
14.15 – 14.45 Định hướng về bảng kiểm định ATVSLĐ trong các doanh nghiệp khai thác và chế biến đá ,Giảng viên ILO
14.45 – 17.00 Thực hành bảng kiểm định ATVSLĐ tại một doanh nghiệp khai thác và chế biến đá, Ban tổ chức

Ngày thứ hai

08.30 – 09.00 Phần I: Thiết kế khai thác mỏ
09.00 – 09.15 Thảo luận nhóm
09.15 – 09.30 Trình bày thảo luận nhóm
09.30 – 10.00 Phần II: Đào, chất lên xe và vận chuyển, Giảng viên ILO

10.00 – 10.20 Giải lao

10.20 – 10.35 Thảo luận nhóm
10.35 – 10.50 Trình bày thảo luận nhóm
10.50 – 11.30 Thảo luận chung

11.30 – 13.30 Ăn trưa

13.30 – 14.00 Phần III: An toàn trong vật liệu nổ và nổ mìn, Giảng viên ILO
14.00 – 14.15 Thảo luận nhóm
14.15 – 14.30 Trình bày thảo luận nhóm
14.30 – 15.00 Phần IV: An toàn trong chế biến đá và an toàn điện, Giảng viên ILO

15.00 – 15.15 Giải lao

15:15 – 15.30 Thảo luận nhóm
15.30 – 15.45 Trình bày thảo luận nhóm
15.45 – 16.15 Phần V: Chăm sóc sức khỏe và phương tiện phúc lợi
16.15 – 16.30 Thảo luận nhóm
16.30 – 16.45 Trình bày thảo luận nhóm
16.45 – 17.00 Thảo luận chung và phân chia nhiệm vụ

Ngày thứ ba (doanh nghiệp khai thác đá tham gia)

08.00 – 08.30 Khai mạc, Sở LĐTBXH
08.30 – 08.45 Định hướng về bảng kiểm định ATVSLĐ trong các doanh nghiệp khai thác và chế biến đá, Tỉnh Đồng Nai
08.45 – 11.30 Thực hành bảng kiểm định ATVSLĐ tại một doanh nghiệp khai thác và chế biến đá, Tỉnh Đồng Nai

11.30 – 13.30 Ăn trưa

13.30 – 14.00 Phần I: Thiết kế khai thác mỏ, Hải Phòng
14.00 – 14.15 Thảo luận nhóm
14.15 – 14.30 Trình bày thảo luận nhóm
14.30 – 15.00 Phần II: Đào, chất lên xe và vận chuyển, Tỉnh Hà Tĩnh

15.00 – 15.15 Giải lao

15:15 – 15.30 Thảo luận nhóm
15.30 – 15.45 Trình bày thảo luận nhóm
15:45 – 16:15 Phần III: An toàn trong vật liệu nổ và nổ mìn, Tỉnh Quảng Ngãi
16:15 – 16:30 Thảo luận nhóm
16:30 – 16:45 Trình bày thảo luận nhóm
16:45 – 17:00 Thảo luận chung

Ngày thứ tư

08.30 – 09.00 Phần IV: An toàn trong chế biến đá và an toàn điện, Tỉnh Đồng Nai
09.00 – 09.15 Thảo luận nhóm
09.15 – 09.30 Trình bày thảo luận nhóm
09.30 – 10.00 Phần V: Chăm sóc sức khỏe và phương tiện phúc lợi, Tỉnh Bắc Kạn

10.00 – 10.20 Giải lao

10.20 – 10.35 Thảo luận nhóm
10.35 – 10.50 Trình bày thảo luận nhóm
10.50 – 11.30 Thảo luận chung

11.45 – 13.30 Ăn trưa

13.30 – 14.00 Phần VI: Triển khai cải thiện, Hải Phòng
14.00 – 14.15 Các tỉnh tham gia dự án xây dựng kế hoạch hành động
14.15 – 14.30 Trình bày về kế hoạch hành động và cam kết
14.30 – 15.00 Thảo luận chung
15.30 – 16.00 Bế mạc