Chương trình_cuộc họp xây dựng kế hoạch chiến lược của dự án Quan hệ lao động pha 2

Chương trình_cuộc họp xây dựng kế hoạch chiến lược của dự án Quan hệ lao động pha 2

Chương trình nghị sự | Ngày 03 tháng 6 năm 2013