Hội thảo đánh giá việc thực hiện bộ quy tắc ứng xử dành cho các đơn vị tuyển dụng đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Hội thảo nhằm mục đích đánh giá việc áp dụng cơ chế và bộ công cụ giám sát trong việc thực hiện bộ quy tắc ứng xử dành cho các đơn vị tuyển dụng đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Các bên tham gia trong quá trình thực hiện sẽ có cơ hội để thảo luận các thành công, các bài học kinh nghiệm cũng như các biện pháp nhằm tăng cường chất lượng của việc đánh giá.