Hội thảo Tăng cường Hệ thống Vệ sinh An toàn Lao động Quốc gia trong các ngành có nguy cơ cao

Hội thảo nhằm mục đính thúc đẩy việc chia sẻ kinh nghiệm về sử dụng hoá chất nguy hại và amiăng, cũng như tìm hiểu khung chính sách và pháp luật về an toàn vệ sinh lao động giữa các nước ASEAN.Hội thảo do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, ASEAN-OSHNET tổ chức với sự hỗ trợ kỹ thuật của ISSA Mining và ILO.