ILO tham gia thảo luận về kinh tế hợp tác và hợp tác xã tại Việt Nam

Tham dự Diễn đàn hàng năm về Kinh tế Hợp tác và Hợp tác xã năm 2024, Văn phòng Quốc gia ILO tại Việt Nam nhấn mạnh vai trò của hợp tác xã trong việc đóng góp vào quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế chính thức và mở rộng độ bao phủ an sinh xã hội thúc đẩy công bằng xã hội và việc làm thỏa đáng.

Tin | Ngày 06 tháng 2 năm 2024
Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2024, 02/2024. © Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam 
HÀ NỘI, Việt Nam (Tin tức ILO) - Diễn đàn Kinh tế Hợp tác và Hợp tác xã năm 2024 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam tổ chức tại Hà Nội vào thứ Sáu, ngày 2 tháng 2. Diễn đàn thường niên nhằm mục đích hoàn thiện chính sách hỗ trợ Nhà nước theo Nghị quyết số 20-NQ/TW (ngày 16 tháng 6 năm 2022) và xác định các động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại Diễn đàn, Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam, bà Ingrid Christensen, nhấn mạnh vai trò của hợp tác xã trong việc đóng góp vào quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế chính thức và mở rộng an sinh xã hội thúc đẩy công bằng xã hội và việc làm thỏa đáng. Bà chia sẻ xu hướng hợp tác xã đang ngày càng được quan tâm và là một mô hình phát triển bổ sung cho các quốc gia, là một giải pháp khả thi giúp cân bằng và hài hòa các mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường.

Bên cạnh việc ghi nhận rằng hợp tác xã chia sẻ nhiều thách thức tương tự với các doanh nghiệp vừa và nhỏ khác, ILO cũng nhấn mạnh rằng một số thách thức có tính đặc thù đối với hợp tác xã và đòi hỏi các chính sách và chiến lược phù hợp, đặc thù, trong đó có nâng cao nhận thức, xây dựng năng lực và tăng cường sự gắn kết chính sách quốc gia về hợp tác xã để thúc đẩy công bằng xã hội và việc làm thỏa đáng.

ILO đã đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam và các đối tác xã hội trong quá trình sửa đổi Luật Hợp tác xã, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của hợp tác xã theo quy định trong các văn bản quốc tế chính về hợp tác xã, đặc biệt là Khuyến nghị số 193 của ILO về Thúc đẩy Hợp tác xã, 2002 (R.193) cũng như nghị quyết của LHQ về kinh tế xã hội và đoàn kết.

ILO là một cơ quan chuyên trách của Liên Hợp Quốc được giao chức năng, nhiệm vụ thúc đẩy và phát triển hợp tác xã cũng như nền kinh tế xã hội và đoàn kết.