ILO cùng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam hoan nghênh nghị quyết mới về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội

Nghị quyết 42 vạch ra định hướng chiến lược nhằm thiết lập một khuôn khổ chính sách xã hội toàn diện ở Việt Nam, hướng tới bao phủ toàn diện về an sinh xã hội và tăng cường sự liên kết giữa an sinh xã hội và chính sách việc làm.

Tin | Ngày 05 tháng 12 năm 2023
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu về đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội trong thời kỳ mới © Thông tấn xã Việt Nam
HÀ NỘI, Việt Nam (Tin tức ILO) - Ngày 4/12, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu các Nghị quyết tại kỳ họp thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trong đó có Nghị quyết số 42-NQ/TW về đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội.

Văn phòng Quốc gia của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết vì nó đưa ra định hướng chiến lược nhằm thiết lập khung chính sách xã hội toàn diện ở Việt Nam, hướng tới bao phủ toàn diện trong an sinh xã hội và tăng cường hội nhập giữa an sinh xã hội và chính sách việc làm . Nghị quyết nhấn mạnh vào việc giải quyết nhu cầu của các nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm phụ nữ, người khuyết tật và người dân tộc thiểu số; đồng thời nhấn mạnh vào việc giải quyết nhu cầu của các nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm phụ nữ, người khuyết tật và người dân tộc thiểu số.

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tự hào đã dẫn đầu một nhóm các cơ quan của Liên Hợp Quốc trong việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để xây dựng Nghị quyết này.

Sau đây là một số thông điệp chính do Liên hợp quốc đề xuất và đã được đề cập trong Nghị quyết:
  • Phát triển hệ thống bảo trợ xã hội đa tầng bền vững và đáp ứng, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.
  • Phát triển sàn an sinh xã hội.
  • Nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong trong Chương trình tăng tốc toàn cầu về việc làm và bảo trợ xã hội cho quá trình chuyển đổi công bằng theo sáng kiến của Liên hợp quốc và ILO.
  • Phát triển chính sách xã hội lấy con người làm trung tâm
  • Xây dựng và thực hiện chính sách xã hội được đặt trong khuôn khổ phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên diện rộng.
  • Đầu tư cho chính sách xã hội là đầu tư cho phát triển
  • Dư địa tài chính cho chính sách xã hội được huy động phù hợp với mục tiêu chính sách xã hội và năng lực nhà nước, trong đó ngân sách nhà nước đóng vai trò trung tâm.