Lao động trẻ em

ILO hỗ trợ xây dựng sổ tay phòng ngừa lao động trẻ em

Cuốn Sổ tay phòng ngừa lao động trẻ em đang được xây dựng với sự hỗ trợ của Dự án ENHANCE nhằm nâng cao nhận thức và năng lực của các đơn vị đang thực hiện những cam kết quốc tế về lao động trẻ em trong chuỗi cung ứng.

Tin | Ngày 16 tháng 3 năm 2020
HÀ NỘI – ILO đang hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xây dựng một cuốn sổ tay toàn diện và dễ sử dụng, hướng dẫn thực hiện các cam kết về các tiêu chuẩn về lao động trẻ em trong các thỏa thuận tự do tương mại và các cam kết quốc tế khác.

Đây là một hoạt động của Dự án ENHANCE (Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực quốc gia Phòng ngừa và giảm thiểu Lao động trẻ em ở Việt Nam).

Ngoài việc đưa ra những tiêu chuẩn, cam kết và yêu cầu về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em trong bối cảnh hội nhập quốc tế, cuốn sổ tay còn cung cấp những kinh nghiệm thực hiện những cam kết này và những ví dụ điển hình đã thực hiện thành công công tác phòng chống lao động trẻ em trong chuỗi cung ứng.

Khi Việt Nam đang trong quá trình hội nhập sâu hơn vào kinh tế toàn cầu, cuốn sổ tay này là rất cần thiết để nâng cao nhận thức và là tài liệu tham khảo có giá trị đối với các các bộ chính phủ, người lao động và người sử dụng lao động về bản chất của lao động trẻ em trong chuỗi cung ứng và cách phòng ngừa. Việc xóa bỏ lao động trẻ em trong chuỗi cung ứng không thành công sẽ dẫn đến hậu quả bị trừng phạt kinh tế, làm cản trở sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Cuốn sổ tay dự kiến sẽ được xuất bản vào đầu tháng 5 năm nay. Dự án ENHANCE cũng phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng một cuốn hướng dẫn phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em dành cho cán bộ công đoàn.

Cuốn sổ tay hướng dẫn này sẽ giúp các cán bộ công đoàn xúc tiến các hoạt động về quyền trẻ em cũng như phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em trong doanh nghiệp. Cuốn sổ tay hướng dẫn dự kiến sẽ được hoàn thành vào tháng 5/2020.