Công đoàn

Mạng lưới công đoàn các khu công nghiệp chính thức được thành lập

Mạng lưới bao gồm 50 công đoàn khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế ở 48 tỉnh, thành trên cả nước, là mô hình liên kết trên tinh thần tự nguyện, có trách nhiệm, cùng nhau chia sẻ, hỗ trợ thực hiện chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của công đoàn.

Tin | Ngày 27 tháng 7 năm 2018
HÀ NỘI – Mạng lưới công đoàn các khu công nghiệp vừa được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) chính thức thành lập nhằm thúc đẩy hoạt động công đoàn thực chất, tăng cường vai trò đại diện,bảo vệ người lao động của công đoàn tại các khu vực trọng điểm về quan hệ lao động.

Mạng lưới bao gồm 50 công đoàn khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế (gọi tắt là KCN) ở 48 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Mạng lưới công đoàn các KCN được thí điểm tổ chức theo mô hình mới đối với công đoàn các KCN trên toàn quốc, do vai trò, vị trí ngày càng quan trọng của công đoàn các KCN trong hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam, không có sự liên kết theo ngành, nghề. Mạng lưới công đoàn các KCN là mô hình liên kết mềm, hoạt động trên tinh thần tự nguyện, tự giác, có trách nhiệm, cùng nhau chia sẻ, hỗ trợ thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Việc thúc đẩy thành lập Mạng lưới công đoàn các KCN là sáng kiến trong khuôn khổ hợp tác giữa TLĐLĐVN và dự án Khung khổ quan hệ lao động mới của ILO, cấu phần do Chính phủ Nhật Bản tài trợ.

Công đoàn KCN là một cơ chế tổ chức đặc biệt của hệ thống công đoàn Việt Nam, được đưa vào thí điểm thành lập vào năm 1997 do nhu cầu tăng cường công tác tổ chức và đại diện người lao động tập trung trong các KCN vào thời điểm đó. Hoạt động thành lập công đoàn KCN được triển khai đầu tiên ở TP HCM, Đồng Nai và Cần Thơ.

Đến năm 2003, với những bài học lớn cũng những thành công từ thí điểm thành lập mô hình công đoàn KCN ở 3 địa phương, công đoàn KCN đã được quy định trong Điều lệ Công đoàn Việt Nam như một cấp công đoàn cấp trên trực tiếp, với mục tiêu hướng hoạt động về cơ sở, chú trọng vào thương lượng, đối thoại, đại diện và bảo vệ quyền lợi người lao động.

Mặc dù từng công đoàn KCN đạt được rất nhiều thành công và bài học quý báu, việc phổ biến và nhân rộng những kết quả và bài học này chưa được chú trọng, không có một diễn đàn chính thức để trao đổi, chia sẻ thông tin. Nắm bắt được hạn chế đó, các cán bộ công đoàn KCN đã liên kết với nhau phi chính thức để giao lưu học hỏi kinh nghiệm thực tiễn của các KCN ở địa phương khác.

Sau một thời gian hoạt động hiệu quả của mô hình tự phát này, TLĐLĐVN nhận thấy việc chính thức hoá, hình thành một mạng lưới toàn quốc sẽ giúp tăng cường công tác trao đổi thông tin, kinh nghiệm cho cán bộ công đoàn các KCN, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; đưa ra các giải pháp công đoàn tham gia đối phó với tác động của quá trình toàn cầu hóa; cách mạng khoa học công nghệ 4.0, để bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động.

Phó Chủ tịch TLĐLĐVN Mai Đức Chính khẳng định: “Công đoàn các KCN, KCX, KTT được Tổng Liên đoàn xác định là địa bàn hoạt động có tính chiến lược của tổ chức công đoàn. Trước đây các cán bộ công đoàn các KCN, KCX, KTT đã tự nhóm họp để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm ... đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho công nhân, lao động. Việc chính thức thành lập Mạng lưới công đoàn các KCN chắc chắn sẽ được tạo bước đột phá trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của công đoàn các KCN trên toàn quốc.”

Ngày 22/6/2018, Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN đã ban hành Quyết định Số 1151/QĐ-TLĐ về thí điểm thành lập Mạng lưới công đoàn các KCN, kèm theo Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Mạng lưới.