Bản tin ILO Việt Nam

Bản tin ILO Việt Nam, tháng 3/2015

Đây là bản tin quý số 11 của ILO Việt Nam.

Bản tin số 11 giới thiệu các vấn đề liên quan đến phân biệt giới trong thực tiễn tuyển dụng ở khối tư nhân, tự do hiệp hội và lợi ích tiềm tàng đối với Việt Nam, và cam kết của Công đoàn Việt Nam và Malaysia thúc đẩy bảo vệ người lao động di cư.