Thông điệp video của một em gái về tác động của đại dịch COVID-19

Trong thời kỳ khủng hoảng, trẻ em thường là những người phải gánh chịu hậu quả đầu tiên. Video này là tiếng nói của một cô bé về tác động của đại dịch COVID-19 đối với cuộc sống của gia đình em.