Bạn biết gì về lao động trẻ em?

Video clip được xây dựng nhằm cung cấp thông tin về hậu quả lao động trẻ em, cách nhận biết thế nào là lao động trẻ em dựa trên quy định của pháp luật, những loại hình công việc trẻ em được thực hiện. Video cũng hướng dẫn người chưa thành niên những hành động cần thiết để tự bảo vệ và phòng ngừa lao động trẻ em.