Video

Vì sao quan hệ lao động?

Người lao động tập hợp với nhau thành công đoàn để tăng sức mạnh đàm phán khi thương lượng tập thể với người sử dụng lao động. Đây chính là điểm khởi đầu của quan hệ lao động trong một nền kinh tế thị trường, nơi tiền lương và điều kiện làm việc được quyết định thông qua đàm phán.

Ngày xuất bản: Ngày 26 tháng 10 năm 2018 |


____________
* Dự án Chương trình Khung khổ Lao động Mới được tài trợ bởi Bộ Lao động Hoa Kỳ theo thỏa thuận hợp tác số IL-29690-16-75-K-11. Tài liệu này không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc chính sách của Bộ Lao động Hoa Kỳ, và việc viện dẫn tên thương mại, các sản phẩm thương mại hoặc các tổ chức chức cũng không hàm ý sự ủng hộ của Chính phủ Hoa Kỳ. 100% chi phí của dự án hoặc chương trình được tài trợ bởi Quỹ Liên bang, với tổng giá trị là 3 triệu USD.