Bản tin Quan hệ Lao động số 35 – Quý IV - 2020

Bản tin Quan hệ lao động được phát hành định kỳ để cung cấp thông tin quan trọng cho các đối tượng quan tâm trong xã hội được cập nhật tình hình QHLĐ ở Việt Nam một cách khách quan và đầy đủ.

• Hệ thống giải quyết tranh chấp lao động - đổi mới phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
• Những nhiệm vụ đặt ra trong giải quyết tranh chấp lao động ở Việt Nam theo tinh thần chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
• Nâng cao hiệu quả thực thi các cơ chế, chính sách pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động
• Đảm bảo vận hành hệ thống giải quyết tranh chấp lao động hiệu quả ở Việt nam
• Giải quyết tranh chấp lao động tại địa phương – triển khai thực hiện Bộ luật Lao động 2019
• Trình tự, thủ tục hòa giải tranh chấp lao động của hòa giải viên lao động
• Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động của Hội đồng Trọng tài lao động
• Một số sự kiện và thành tựu nổi bật về quan hệ lao động giai đoạn 2016-2020