Thư mời: Tập huấn về Xây dựng Kế hoạch đảm bảo kinh doanh liên tục

Tập huấn dành cho doanh nghiệp ngành điện tử về xây dựng Kế hoạch đảm bảo kinh doanh liên tục trong thời kỳ khủng hoảng do COVID -19

Tài liệu dự án | Ngày 28 tháng 9 năm 2021