Báo cáo nghiên cứu: Thỏa ước lao động tập thể Nhóm Doanh nghiệp - Hướng tới cách tiếp cận bền vững

Báo cáo giới thiệu tóm tắt và giới thiệu các thực hành tốt trong thúc đẩy thương lượng và ký kết các thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp - một sáng kiến thí điểm mới được thực hiện với mong muốn mang lại quyền và lợi ích tốt hơn cho nhiều tập thể người lao động hơn. Trong giai đoạn thí điểm 2016 - 2019, Dự án NIRF/Nhật Bản của ILO đã hỗ trợ thương lượng và ký kết các TƯLĐTT NDN tại Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Dương và Đồng Nai, mang đến lợi ích cho hơn 32,000 lao động trong các doanh nghiệp ngành gỗ, điện tử và ngành du lịch.