Ấn phẩm

Bản tin Quan hệ Lao động số 31 – Quý IV - 2019

Bản tin Quan hệ lao động này được phát hành định kỳ để cung cấp thông tin quan trọng cho các đối tượng quan tâm trong xã hội được cập nhật tình hình QHLĐ ở Việt Nam một cách khách quan và đầy đủ.

Tài liệu dự án | Ngày 27 tháng 4 năm 2020
Bản tin Quan hệ Lao động số 31 này là số đặc biệt, đã được phát hành vào Quý IV – 2019. Nội dung chủ yếu trong Bản tin số 31 bao gồm:

• Bộ luật Lao động 2019 - Những quy định mới nhằm xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định
• Hội đồng thương lượng tập thể - Thiết chế hỗ trợ thương lượng tập thể khi có nhiều doanh nghiệp, thương lượng tập thể ngành
• Ban trọng tài lao động - Tăng cường hiệu quả giải quyết tranh chấp lao động của Hội đồng trọng tài lao động
• Xây dựng thiết chế quan hệ lao động hiệu quả - Tương lai việc làm của Việt Nam
• Xây dựng hệ thống thông tin về quan hệ lao động đáp ứng yêu cầu hiện nay
• Cải cách tiền lương khu vực doanh nghiệp - Chính sách tiền lương tối thiểu giờ
• Chính sách lao động, quan hệ lao động và tiền lương ban hành và có hiệu lực năm 2019
• Thực trạng giải quyết tranh chấp lao động của hòa giải viên và Hội đồng trọng tài lao động tại một số tỉnh, thành phố
• Quy định luật pháp đến với 2.500 người lao động bằng ứng dụng công nghệ
• Ấn phẩm CIRD biên soạn, xuất bản