Quản lý thị trường lao động và điều kiện làm việc

Quan hệ lao động hài hòa đóng vai trò quan trọng trong phát triển doanh nghiệp. © ILO/A. Santos

Xem thêm ảnh về điều kiện làm việc tại thư viện ảnh của ILO trên Flickr
ILO làm việc cùng các đối tác tại Việt Nam trong lĩnh vực quản lý thị trường lao động và quan hệ lao động, xây dựng thể chế phù hợp với nền kinh tế thị trường. Việc này bao gồm cả hỗ trợ xây dựng và thực hiện pháp luật lao động, tăng cường quản lý lao động, xây dựng và củng cố các thiết chế quan hệ lao động, và đối tác ba bên nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

ILO hỗ trợ nâng cao nhận thức về các mối liên kết giữa an sinh xã hội và các khung chính sách liên quan khác, nhất là phát triển thị trường lao động và giảm nghèo; và tư vấn kỹ thuật nhằm đảm bảo sự gắn kết và nhất quán giữa Đề án phát triển thị trường lao động, Chiến lược Việc làm quốc gia và Chiến lược An sinh Xã hội. Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực của các bên liên quan ở cấp quốc gia để có thể hiểu và thực hiện các biện pháp nhằm cân bằng giữa an ninh và linh hoạt cho cả người sử dụng lao động và người lao động, bao gồm cả sự phối hợp giữa các chính sách thị trường lao động tích cực và thụ động để kết hợp việc thay thế thu nhập cho những người thất nghiệp với các biện pháp hỗ trợ người thất nghiệp tham gia lại vào thị trường lao động.

ILO mong muốn các doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở kinh doanh phi chính thức có được môi trường kinh doanh thuận lợi hơn và có thêm cơ hội tiếp cận với các dịch vụ và các điều kiện làm việc tốt hơn nhằm phát triển bền vững.