Ажлын байранд КОВИД-19 халдвараас сэргийлэх, тархалтыг саармагжуулах нь ШАЛГАХ ХУУДАС

Энэхүү шалгах хуудас нь КОВИД-19 цар тахлын ажлын байран дахь тархалтыг саармагжуулахад чиглэсэн практик арга хэмжээг хэрэгжүүлэх менежментийн арга хэрэгсэл юм.