Sổ tay về HIV/AIDS dành cho Thanh tra Lao động

ILOAIDS phối hợp với LABADMIN/OSH xây dựng một cuốn cẩm nang mới nhằm tăng cường năng lực thanh tra lao động để giải quyết vấn đề HIV/AIDS, bao gồm phân biệt đối xử, bình đẳng giới và các vấn đề an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong hoạt động hàng ngày của thanh tra viên.

Các cơ quan quản lý lao động, gồm thanh tra lao động, là nhân tố chính để ứng phó với vấn đề HIV/AIDS tại nơi làm việc. ILOAIDS đã xây dựng cuốn Sổ tay về HIV/AIDS dành cho thanh tra lao động với sự phối hợp chặt chẽ từ LABADMIN/OSH.

Cuốn Sổ tay này là công cụ đào tạo linh hoạt, kèm theo đĩa CD có hướng dẫn cho giảng viên, chương trình giảng dạy mẫu và một số tài liệu tập huấn tương tác cũng như bài tập dùng trong các hoạt động đào tạo tại chỗ nhằm tăng cường năng lực thanh tra lao động để giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan đến HIV tại nơi làm việc. Sổ tay cũng là tài liệu tham khảo để thanh tra lao động xây dựng và thúc đẩy các chính sách và thực tiễn về không phân biệt đối xử ngay trong chính lực lượng thanh tra.

Các tài liệu đào tạo, gồm chương trình mẫu cho tập huấn hai ngày, được thiết kế một cách linh hoạt, có thể điều chỉnh để phù hợp với thực tế từng nước, từng ngành, từng khu vực với đối tượng cụ thể và thời lượng cho phép.