ไอแอลโอ ในสื่อ

  1. เรื่องเล่าเช้านี้ ไอแอลโอ แนะวิธีแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในไทย (4 ก.ค. 57)

    4 juillet 2014

    ไอแอลโอ ยังคงเชื่อมั่นในประเทศไทย ยืนยันที่จะร่วมมือกับประเทศไทยต่อไปในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ที่ประเทศไทยถูกปรับลดลงมาอยู่ในบัญชีประเภทที่ 3 โดยปัญหาที่ไอแอลโอให้ความสนใจเป็นพิเศษคือปัญหาแรงงานต่างด้าว การละเมิดสิทธิแรงงานโดยเฉพาะเรื่องค่าจ้างแรงงานและการปกป้องสิทธิแรงงานอย่างเป็นธรรม

  2. เรื่องเล่าเช้านี้ ปลัดกระทรวงแรงงานหารือตัวแทนองค์การแรงงานระหว่างประเทศแก้ปัญหาค้ามนุษย์ ( 3 ก.ค.57)

    2 juillet 2014

    ไอแอลโอยืนยันจะคงความช่วยเหลือและร่วมมือกับประเทศไทยต่อไป โดยเฉพาะเรื่องแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี หรือ GLP ซึ่งประเทศไทยเห็นความจำเป็นที่ต้องการันตีการผลิตสินค้า 4 ประเภท ได้แก่ อ้อย น้ำตาล อาหารทะเลและเครื่องนุ่งห่ม ว่าปลอดจาการใช้แรงงานบังคับและแรงงานเด็ก