Promoting jobs, protecting people
NATLEX
Database of national labour, social security and related human rights legislation

Slovakia >

Original name: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorsích predpisov a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej státnej správy v znení neskorsích predpisov
Name: Act No. 557/2009 amending the consolidated Act No. 650/2004 on complementary pension schemes and amending the consolidated Act No. 575/2001 on organization of activities of the government and on organization of central public administration.
Country: Slovakia
Subject(s): Old-age, invalidity and survivors benefit
Type of legislation: Law, Act
Adopted on: 2009-12-02
Entry into force:
Published on: Zbierka zakonov, 2009-12-22, Ciastka 192, pp. 4274-4283
ISN: SVK-2009-L-84815
Link: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=84815&p_lang=en
Bibliography: Zbierka zakonov, 2009-12-22, Ciastka 192, pp. 4274-4283
Act on-line in Slovak Act on-line in Slovak Elektronická zbierka zkáonov, IURA EDITION, spol. s r. o., Bratislava, Slovakia PDF PDF (consulted on 2010-11-22)
Abstract/Citation: Makes a number of amendments to the Act 650/2004. Adds numbers 4 and 5 to the Section 2; amends Sections 11(1), 13(1 and 2), 13(3), 16(1), 17(1 and 4), 18(1-5), 19, 20, 22(8), 33(1,3,5), 35. Adds Sections 35a - 35d. It amends the Sections 41(2), 48(4), 56 and adds Sections 56a - 56e. Modifies Sections 57, 59 - 65, 71, 74, 84; adds Section 84a, 87j - 87l.
Amended text(s):
Related text(s):

© Copyright and permissions 1996-2014 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer