Promoting jobs, protecting people
NATLEX
Database of national labour, social security and related human rights legislation

Poland (1,365) > Employment policy, promotion of employment and employment services (155)

Original name: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków
Name: Regulation of the Minister of Labour and Social Policy of 15th January 2009, concerning the conditions and means of payments from the Labour Fund for creation of workplaces, workplace maintenance, and granting funds to an unemployed persons to create their own economic activity as well as means to secure the restitution of these funds (Text No. 26).
Country: Poland
Subject(s): Employment policy, promotion of employment and employment services
Type of legislation: Regulation, Decree, Ordinance
Adopted on: 2009-01-15
Entry into force:
Published on: Dziennik Ustaw, 2009-01-16, vol. 5, pp. 640 - 645, ISSN: 0867-3411
ISN: POL-2009-R-82709
Link: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=82709&p_lang=en
Bibliography: Dziennik Ustaw, 2009-01-16, vol. 5, pp. 640 - 645, ISSN: 0867-3411
Act on-line in Polish Act on-line in Polish INFOR.pl - Dziennik Ustaw, Poland PDF PDF (consulted on 2010-07-07)
Abstract/Citation: Regulates the improvement and creation of workplaces and provides details of conditions for the granting of funds for unemployed persons wishing to create their own economic activity.
Basic text(s):

© Copyright and permissions 1996-2014 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer