Promoting jobs, protecting people
NATLEX
Database of national labour, social security and related human rights legislation

Denmark (2,081) > Social security (general standards) (945)

Original name: Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Ret til at få fratrukket merindtægt som følge af arbejde relateret til covid-19 ved indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension m.v.)
Name: Act amending the Social Pension Act and the Act on the highest, middle, increased ordinary and ordinary early retirement pension, etc. (Right to have additional income deducted as a result of work related to COVID-19 income adjustment of national, senior and early retirement pension, etc.)
Country: Denmark
Subject(s): Old-age, invalidity and survivors benefit
Type of legislation: Law, Act
Adopted on: 2021-04-26
Entry into force:
ISN: DNK-2021-L-111224
Link: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=111224&p_lang=en
Bibliography: Legislation on-line Legislation on-line Retsinformation, www.retsinformation.dk, Denmark PDF in Danish PDF in Danish (consulted on 2021-04-28)
Amended text(s):

© Copyright and permissions 1996-2014 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer