Promoting jobs, protecting people
NATLEX
Database of national labour, social security and related human rights legislation

Poland (1,370) > Migrant workers (47)

Original name: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji
Name: Regulation of the Prime Minister of 27 February 2017 on list of regulated professions and activities, subjected to possible qualification equivalence, the performance of which professions has direct influence on public health or security (Text No 468)
Country: Poland
Subject(s): Migrant workers
Type of legislation: Regulation, Decree, Ordinance
Adopted on: 2017-02-27
Entry into force:
Published on: Dziennik Ustaw, 2017-03-03, no 468, ISSN: 0867-3411
ISN: POL-2017-R-105939
Link: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=105939&p_lang=en
Bibliography: Dziennik Ustaw, 2017-03-03, no 468, ISSN: 0867-3411
Act on-line in Polish Act on-line in Polish Internetowy System Aktów Prawnych [Internet System of Legal Acts], Sejm RP, Poland PDF PDF (consulted on 2018-02-07)
Abstract/Citation: The Regulation provides a list of regulated professions and activities, linked to healthcare and public security, performing which without a necessary qualifications may put at risk public health or security. Right to practise of such profession by expatriate workers, is subject to qualification equivalence procedure. The list consists of 110 positions.
Basic text(s):
Repealed text(s):

© Copyright and permissions 1996-2014 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer