Deklaracija Međunarodne organizacije rada o multinacionalnim preduzećima: Koju korist od nje imaju radnici?

Deklaracija o multinacionalnim preduzećima predstavlja globalni sporazum o tome kako bi preduzeća trebala da se ponašaju. Ona je korisno oruđe za sindikate da je koriste prilikom organizovanja da bi održali i poboljšali situaciju u kojoj se radnici nalaze.

Ovaj vodič kroz Deklaraciju o multinacionalnim preduzećima osmišljen je da pomogne sindikatima da se zalažu za usvajanje i korišćenje politika i principa sadržanih u Deklaraciji o multinacionalnim preduzećima, dok MOR i njeni konstituenti podržavaju širu upotrebu Deklaracije.