België organiseert werkgelegenheidsconferentie over vrouwen op de arbeidsmarkt

De ILO besprak de situatie van vrouwen op de arbeidsmarkt en de initiatieven die de IAO neemt om hun arbeidsmarktdeelname te ondersteunen en de loonkloof tussen mannen en vrouwen te verkleinen.

Nieuwsbericht | 21 september 2023
BRUSSEL (IAO Nieuws) - De derde nationale werkgelegenheidsconferentie georganiseerd door de Belgische regering focuste op de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen. Hoewel er de laatste jaren vooruitgang is geboekt, blijven er grote kloven bestaan. De loonkloof tussen mannen en vrouwen bedraagt wereldwijd gemiddeld 20%. In de EU verdienen vrouwen 13% minder dan hun mannelijke collega's, terwijl de loonkloof in België 8% bedraagt.

Wereldwijd zijn er voor elke economisch inactieve man twee vrouwen. Vier van de vijf banen die in 2022 werden gecreëerd voor vrouwen zijn informeel, tegenover twee op de drie banen voor mannen. Jonge vrouwen hebben twee keer zoveel kans als jonge mannen om werkloos te zijn, noch onderwijs of een opleiding te volgen (NEET).  

"Ondanks de aanzienlijke vooruitgang die in de afgelopen jaren is geboekt, blijven er hardnekkige uitdagingen bestaan die de volledige en rechtvaardige integratie van vrouwen in de arbeidswereld wereldwijd in de weg staan", zei Chidi King, hoofd van de afdeling Gender, Gelijkheid, Diversiteit en Inclusie van de IAO.

De toewijzing van zorgtaken blijft een grote uitdaging voor de rechtvaardige arbeidsmarktintegratie van vrouwen. Het onevenredig grote aandeel van vrouwen in onbetaalde zorgtaken heeft niet alleen een impact op hun deelname aan de arbeidsmarkt, maar ook op het aantal uren dat ze werken als ze een job hebben, en bijgevolg op hun loon en inkomen, hun vooruitgang op de arbeidsmarkt en hun pensioen.

De IAO schat dat meer investeringen in de zorgeconomie tegen 2035 bijna 300 miljoen banen kunnen opleveren en gendergelijkheid kunnen bevorderen. Om deze transformatieve investering te bevorderen heeft de IAO instrumenten ontwikkeld: de Global Care Policy Portal en de Care Policy Investment Simulator.

De IAO leidt samen met andere VN-organisaties de zorgeconomie-cluster van de Global Accelerator voor jobs en sociale zekerheid voor rechtvaardige overgangen, die tot doel heeft tegen 2030 de creatie van 400 miljoen banen te ondersteunen en sociale bescherming uit te breiden naar de 4 miljard mensen die momenteel onbeschermd zijn. Mevrouw King bedankte België voor zijn genereuze bijdrage aan de Global Accelerator en voor zijn sterke engagement tijdens een evenement van de Equal Pay International Coalition (EPIC) ter gelegenheid van de internationale dag voor gelijke beloning. Beide evenementen vonden plaats tijdens de Algemene Vergadering van de VN in New York.

De Internationale Arbeidsorganisatie trekt EPIC, in samenwerking met de OESO en VN Vrouwen. Deze Coalitie helpt regeringen, werkgevers, werknemers, de privésector en andere belanghebbenden om concrete acties te ondernemen om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten.

Tijdens het evenement schetste de vice-eersteminister van België en minister van Economie en Werk de initiatieven die de Belgische regering zal nemen, waaronder de implementatie van de EU-richtlijn inzake loontransparantie en de omzetting van de EU-richtlijn inzake minimumlonen tegen 2024. België wil het voortouw te nemen in het verkleinen van de genderloonkloof in Europa en is van plan deze kwestie onder de aandacht te brengen tijdens zijn voorzitterschap van de Raad van de EU in de eerste helft van 2024.

"We hopen dat België en de sociale partners zich snel zullen aansluiten bij EPIC," besloot ze.