Directeur-generaal IAO ontmoet tripartiete leden tijdens eerste bezoek aan België

Tijdens zijn missie naar Brussel ontmoette de directeur-generaal van de IAO de Belgische minister van Economie en Werk, de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid, en de Belgische sociale partners.

Nieuwsbericht | 1 december 2022
Minister Pierre-Yves Dermagne (L) en de Directeur-Generaal van de IAO (R)
BRUSSEL (IAO Nieuws) - Gilbert F. Houngbo, directeur-generaal van de IAO, heeft zijn eerste bezoek gebracht aan België sinds zijn aantreden op 1 oktober 2022. Tijdens zijn missie had de directeur-generaal verschillende ontmoetingen met Belgische leden en lichtte hij zijn visie toe voor de IAO.

Hij bedankte Pierre-Yves Dermagne, vicepremier van België en minister van Economie en Werk, voor de inzet van België om de waarden en fundamentele beginselen en rechten op het werk van de IAO te bevorderen en de normatieve rol van de IAO te ondersteunen. België heeft 113 IAO-Verdragen en twee Protocollen geratificeerd, waardoor het in de top vijf staat van landen met het hoogste aantal ratificaties van IAO-instrumenten. De directeur-generaal van de IAO erkende dat de Belgische leden een belangrijke rol blijven spelen in de verschillende organen van de IAO.

Ook bespraken ze de sociale gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de bijstand van de IAO aan Oekraïne en zijn buurlanden, die gericht is op het verzachten van de gevolgen van de oorlog voor de werkgelegenheid, de sociale bescherming, de rechten op het werk en de sociale dialoog.

De vicepremier besprak de lopende wetgevingswerkzaamheden betreffende de platformeconomie, en de komende initiatieven ter bevordering van verantwoordelijk maatschappelijk gedrag in globale toeleveringsketens, op nationaal en Europees niveau. Hij onderstreepte het belang van het beginsel van een veilige en gezonde werkomgeving, dat deel uitmaakt van het kader van fundamentele arbeidsbeginselen van de IAO.

België is een belangrijke donor van de IAO en levert aanzienlijke vrijwillige bijdragen voor activiteiten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Het steunt het wereldwijde Flagshipprogramma van de IAO: Building social protection floors for all, dat institutionele veranderingen wil realiseren in 50 focuslanden tegen 2025. Het vlaggenschipprogramma draagt bij tot de Global Accelerator voor Banen en Sociale Bescherming voor Rechtvaardige Overgangen, die de creatie van 400 miljoen banen wil stimuleren, onder meer in de groene, digitale en zorgeconomieën, en adequate sociale bescherming wil uitbreiden tot de vier miljard mensen die momenteel geen bescherming genieten.

Minister Frank Vandenbroucke (L) en de Directeur-Generaal van de IAO (R)
Frank Vandenbroucke, vicepremier en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid, sprak zijn steun uit voor de Global Accelerator en kondigde de steun aan van België aan voor de tweede fase van het wereldwijde flagshipprogramma voor de opbouw van sociale zekerheidssokkels voor iedereen. De directeur-generaal verwelkomde deze steun en besprak zijn visie voor een wereldwijde coalitie voor sociale rechtvaardigheid. Hij legde uit hoe de coalitie gekoppeld is aan de Global Accelerator.

Mr. Houngbo ontmoet de Belgische vakbonden
Houngbo had ook gesprekken met de hoofden van de Belgische vakbonden ACV-CSC, ABVV-FGTB en ACLVB-CGSLB, en de werkgeversorganisaties VBO-FEB en Unizo. Zij bespraken de Wereldwijde coalitie voor sociale rechtvaardigheid en het normatieve werk van de IAO omtrent de platformeconomie en de bevordering van waardig werk in wereldwijde toeleveringsketens. De directeur-generaal lichtte ook zijn vijf prioritaire actieprogramma’s toe, waaronder de overgang van de informele naar de formele economie, om te zorgen voor gelijke mededingingsvoorwaarden.

Mr. Houngbo ontmoet de Belgische werkgeversorganisaties
De sociale partners benadrukten het belang van het normatieve mandaat van de IAO en de tripartiete sociale dialoog en bespraken de lopende werkzaamheden en prioriteiten voor de komende maanden.